#sterkineconomie

De nieuwe graadsleerplannen van economie creëren heel veel boeiende uitdagingen. Ze stellen ons als leerkracht economie in staat aan te sluiten bij de actualiteit. Bij maatschappelijke vraagstukken die binnen het bereik van de economische wetenschap liggen kan men bijvoorbeeld ook denken aan ontwikkelingen in de gezondheidszorg, sociale zekerheid, langer leven, 'prikkelend' personeelsbeleid, globalisering, milieuvervuiling, verantwoord ondernemerschap, rechtvaardige inkomens-verdeling,  duurzame economische groei, loonvorming, arbeidsvoorwaarden... Kortom, items die iedere dag in de media aan bod komen en die het vak niet alleen boeiend, aangenaam maar ook bijzonder leerrijk en interessant maken. Waar passend zetten de graadleerplannen de leerlingen aan om kritische vragen te stellen bij de soms  dominerende economische logica. Die logica die soms tot sociale drama's kan leiden. 

De toegepaste werkwijzen (heel veel groepswerk, ICT-opdrachten, discussies, rollenspelen, bespreking van krantenartikels en videofragmenten...) waarbij de onderzoekscompetenties worden aangescherpt, kunnen bij de leerlingen een drang naar meer inzicht in de bredere en meer complexe samenhang wakker maken of misschien zelfs een persoonlijk engagement opwekken. Een actievere benadering van het vak en een zekere experimenteerlust in de lessen die de richting uitgaan van onderzoekend leren zijn hierbij een must. 

Uiteindelijk moet iedere leerling in staat zijn met een economische bril naar de verschijnselen in de samenleving te kijken.

 

ECO.jpg
Met het vak economie streven we ernaar om onze leerlingen vaardigheden, kennis en vooral inzichten bij te brengen die hen in staat stellen om zowel nu als later beter te functioneren in het economische verkeer, als consument, als burger of misschien wel als producent. 

De economische wetenschap ziet er duidelijk anders uit dan pakweg dertig jaar geleden. Het is een vak in beweging: bepaalde onderdelen hebben aan belang gewonnen, andere onderdelen worden nauwelijks meer gebruikt bij het toepassen van economie op maatschappelijke vraagstukken. 
Economie beperkt zich niet tot fenomenen die een zuiver financieel-economisch karakter hebben maar omvat allerlei sociale problemen. Het is de taak van een economieleerkracht de leerlingen basiskennis bij te brengen zodat ze de maatschappelijke ontwikkelingen om zich heen beter kunnen begrijpen en interpreteren.