ONZE OPVOEDINGSVISIE

Een persoonsvriendelijke school.
In de omgang tussen leerlingen en leerkrachten is beleefdheid en vriendelijkheid een prioriteit.
Wij vinden een direct en ongedwongen contact met elkaar belangrijk. In het schoolkoor, op schoolreizen, tijdens sportactiviteiten en andere niet-lesgebonden momenten hebben leerlingen en leerkrachten een spontane band met elkaar.
Wij hebben aandacht voor de mens achter de leerling. Ook leerlingen met problemen - op persoonlijk, familiaal, medisch of studievlak - proberen wij zo goed mogelijk te begeleiden. Dat doen we in de eerste plaats door met de leerlingen een goed gesprek te hebben, en dat beslist niet alleen over hun schoolse prestaties. Leerkrachten en opvoeders staan niet op een voetstuk. We willen leiden en begeleiden. 
Een christelijke school.
Een christelijke school is een leefgemeenschap waar iedereen elkaar met respect behandelt, naar het voorbeeld van Jezus en Jean-Baptiste De La Salle. Een school die sociaal engagement betoont: openheid en bezorgdheid om de wereld buiten de schoolpoorten. Leerlingen en leerkrachten trachten in de concrete realiteit van de school samen te leven volgens de waarden die Jezus van Nazareth ons heeft voorgeleefd en die Jean-BaptisteDe La Salle voor zijn Christelijke Scholen (Broederscholen) heeft uitgewerkt: streven naar wederzijdse rechtvaardigheid en respect ongeacht de levensovertuiging. Dat project is dus niet voorbehouden aan godsdienstleerkrachten alleen, maar is een taak voor iedereen die in het schoolleven een rol speelt. De pastorale werkgroep wil de uitbouw van zo'n leefgemeenschap ondersteunen. Concreet gebeurt dat onder andere door:
• het aanmoedigen van initiatieven van de leerlingenraad. Zij organiseren zelfstandig de Wereldwinkelverkoop.
• waar mogelijk, samen met de leerlingen korte, eigentijdse bezinningsmomenten uit te werken.
• het organiseren van een jaarlijkse solidariteitsactie. Naast de oproep tot het inzamelen van geld maken de leerlingen ook kennis met duurzame projecten waarbij zelfredzaamheid, economische onafhankelijkheid en zorg voor het milieu de kernpunten zijn. De projecten die we steunen zijn daarop gebaseerd en hebben ook een link met iemand van de school.
• mee te werken aan de Damiaanactie.
• het uitwerken van projecten rond wereldburgerschap. Zo maken we de leerlingen bewust van de noden van mensen veraf en dichtbij.
• Zuiddag: leerlingen van de derde graad werken (eind oktober) een dag in een bestaand bedrijf van hun keuze en staan hun loon af voor het goede doel: opleidingskansen bieden aan jongeren in het Zuiden.
• Het ‘welbevinden op school’ is erg ‘breed’ opgevat en ingebed in onze schoolwerking. Het pestgedrag wordt thematisch belicht tijdens korte periodes in het schooljaar (nationale antipestweek, film, thema in de godsdienstles,…). We willen vooral werken aan een goede schoolsfeer waarbij pesten als absoluut onnatuurlijk en te verwerpen gedrag wordt aangevoeld.
• Aandacht voor die mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij : getuigenissen van mensen met een handicap, vluchtelingencrisis,…

Een school die kansen geeft

Wij voeren een open inschrijvingspolitiek en trekken die lijn ook consequent door. Leerlingen met een fysische handicap of een medisch probleem, leerlingen van diverse achtergrond met een taalachterstand krijgen extra aandacht. Leerlingen met gedragsproblemen mogen bij ons rekenen op een eerlijke en serieuze tweede kans. Tijdens de vele middagactiviteiten kunnen leerlingen ook hun creatieve, artistieke of sportieve aanleg ontplooien. Op toonmomenten geven wij hen de kans hun talenten te tonen aan een publiek van medeleerlingen, leerkrachten en ouders. We geven de leerlingen ook kansen als ze de school verlaten om hogere studies aan te vatten. Het studiepeil ligt hoog, en de slaagkansen van onze oud-leerlingen liggen ver boven het gemiddelde nationale niveau.

Een school met een open kijk

Tijdens activiteiten als de Zuiddag en de solidariteitsactie proberen wij over de schoolmuren heen te kijken naar de maatschappij, hier bij ons maar ook veraf. Met projecten en uitwisselingsprogramma's blijven we niet bij 'lesgeven uit het boekje', maar proberen we het blikveld van onze leerlingen zo ruim mogelijk open te trekken. Een ongedwongen en natuurlijke omgang tussen jongens en meisjes behoort al vele jaren tot onze schoolcultuur

Een participatieve school

Wij vinden het samen werken aan een schoolproject belangrijk. Leerlingen, leerkrachten, directie en ouders zijn echte partners. De leerlingenraad krijgt ernstige kansen om het schoolleven mee te bepalen (organisatie van eigen middagactiviteiten en dag van de jeugdbeweging ...). Soms worden leerlingen uitgenodigd op de LOC-vergaderingen (bijeenkomsten van Inrichtende Macht, directie en personeelsleden). De adviesraad is een overlegorgaan met enkel personeelsleden die op een opbouwende manier het schoolleven en het schoolbeleid bespreken en suggesties doen ter verbetering. Ook het eerder informele LASSO is een overlegorgaan voor de leerkrachten. De ouderraad is geen 'hulpje' dat ingeroepen wordt voor praktische doeleinden, maar een zelfstandig overlegorgaan met heel wat eigen initiatieven.