Een lasalliaanse school
JB.jpg

Een lasaliaanse school heeft als inspiratiebron Jean-Baptiste de La Salle

Wereldwijd vinden we scholen terug die bij het lasaliaanse netwerk (In Vlaanderen: VLP) horen. Wat houdt dit nu juist in voor jou? Waar staan wij voor als school? 

 

Respect

De la Salle-ster vol.png

Inspiratie

Kansen

Tekening ontworpen door: Diede

Wereldburgers

Samen

R-E-S-P-E-C-T

In de omgang tussen leerlingen en leerkrachten is beleefdheid

en vriendelijkheid een prioriteit. Wij vinden een direct en

ongedwongen contact met elkaar belangrijk. 'Wie respect geeft, krijgt ook respect terug' is ons motto. We willen dat iedereen zich goed voelt in onze school, zowel leerlingen, leerkrachten,
personeel, directie en ouders. We houden dan ook graag rekening met
elkaar en elkaars eigenheid en verschillen.

Ook In het schoolkoor, op schoolreizen, tijdens sportactiviteiten en andere
niet-lesgebonden momenten hebben leerlingen en leerkrachten een spontane
band met elkaar.

Wij hebben aandacht voor de mens achter de leerling. Ook leerlingen met
problemen - op persoonlijk, familiaal, medisch of studievlak - proberen wij zo
goed mogelijk te begeleiden. Dat doen we in de eerste plaats door met de leerlingen een goed gesprek te hebben, en dat niet alleen over hun schoolse prestaties. We willen echt naar je luisteren en helpen je om te leren uit je fouten. Leerkrachten en opvoeders staan niet op een voetstuk. We willen leiden en begeleiden en we zijn er voor jou!

200701_282.jpg

Laat je inspireren!

Een christelijke school is een leefgemeenschap waar iedereen elkaar met respect behandelt, naar het voorbeeld van Jezus en Jean-Baptiste de La Salle. Een school die sociaal engagement betoont: openheid en bezorgdheid om de wereld buiten de schoolpoorten. Leerlingen en leerkrachten trachten in de concrete realiteit van de school samen te leven volgens de waarden die Jezus van Nazareth ons heeft voorgeleefd en die Jean-Baptiste de La Salle voor zijn Christelijke Scholen (Broederscholen) heeft uitgewerkt: streven naar wederzijdse rechtvaardigheid en respect ongeacht de levensovertuiging. Dat project is dus niet voorbehouden aan godsdienstleerkrachten alleen, maar is een taak voor iedereen die in het schoolleven een rol speelt. De pastorale werkgroep wil de uitbouw van zo'n leefgemeenschap ondersteunen. Concreet gebeurt dat onder andere door:

• het aanmoedigen van initiatieven van de leerlingenraad. Zij organiseren zelfstandig de Wereldwinkelverkoop.

• waar mogelijk, samen met de leerlingen korte, eigentijdse bezinningsmomenten uit te werken.

• het organiseren van een jaarlijkse solidariteitsactie. Naast de oproep tot het inzamelen van geld maken de leerlingen ook kennis met duurzame projecten waarbij zelfredzaamheid, economische onafhankelijkheid en zorg voor het milieu de kernpunten zijn. De projecten die we steunen zijn daarop gebaseerd en hebben ook een link met iemand van de school.

• mee te werken aan de Damiaanactie.

• het uitwerken van projecten rond wereldburgerschap. Zo maken we de leerlingen bewust van de noden van mensen veraf en dichtbij.

• Youcadag: leerlingen van de derde graad werken (eind oktober) een dag in een bestaand bedrijf van hun keuze en staan hun loon af voor het goede doel: opleidingskansen bieden aan jongeren in het zuiden.

• Het ‘welbevinden op school’ is erg ‘breed’ opgevat en ingebed in onze schoolwerking. Het pestgedrag wordt thematisch belicht tijdens korte periodes in het schooljaar (nationale antipestweek, film, thema in de godsdienstles,…). We willen vooral werken aan een goede schoolsfeer waarbij pesten als absoluut onnatuurlijk en te verwerpen gedrag wordt aangevoeld.

• Aandacht voor die mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij : getuigenissen van mensen met een handicap, vluchtelingencrisis,…

200128_063.JPG

We are all in this together...

Wij vinden het samen werken aan een schoolproject belangrijk. Leerlingen, leerkrachten, opvoeders, directie en ouders zijn echte partners. De leerlingenraad krijgt ernstige kansen om het schoolleven mee te bepalen (organisatie van eigen middagactiviteiten en Dag van de Jeugdbeweging...). Interesse? De leerlingenraad staat open voor leerlingen vanaf het vierde middelbaar. Instagram: @brdrschl_llnraad

Pedalo is een overlegorgaan met enkele personeelsleden die op een opbouwende manier het schoolleven en het schoolbeleid bespreken en suggesties doen ter verbetering. Ook het eerder informele Lasso is een overlegorgaan voor de leerkrachten.

 

De ouderraad is een zelfstandig overlegorgaan dat actief betrokken wordt bij de schoolwerking. Ze organiseren heel wat  activiteiten waarvan de opbrengst gaat naar ondersteuning van schoolbands, uitrol van de keuzepakketten en zo meer. Elk schooljaar gaan zij opnieuw op zoek naar enthousiaste ouders. Fb: https://www.facebook.com/ouderraadbroederschool

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ouderraad vergadering.jpg
Ouderraad.jpg
Bolero.jpg

En als dat alles nog niet genoeg is... Ook onze oud-leerlingen komen graag nog eens langs op onze evenementen of gewoon om een praatje te maken. Altijd welkom! Elk jaar wordt ook een spannende quiz georganiseerd waardoor we met elkaar in contact blijven. Fb: https://www.facebook.com/Broederschooloudleerlingen

'Bolero' (Broederschool oud-leerlingen Roeselare) is toegankelijk voor elke oud-leerling van onze school.

Wereldburgers

De toekomst wordt steeds digitaler. De wereld evolueert en we moeten mee. We proberen onze leerlingen te wapenen en hen de nodige werktuigen te geven om op de juiste manier om te gaan met de constante stroom aan informatie. Een brede basisvorming hoort er dus ook bij.

Tijdens activiteiten zoals de Youcadag en de solidariteitsactie proberen wij over de schoolmuren heen te kijken naar de maatschappij, hier bij ons maar ook veraf. De leerlingen maken kennis met duurzame projecten waarbij zelfredzaamheid, economische onafhankelijkheid en zorg voor het milieu de kernpunten zijn. De projecten die we steunen zijn daarop gebaseerd en hebben ook een link met iemand van de school.

Al sinds 1994 wordt Payoga ondersteund, een project rond duurzame landbouw in de Filipijnen dat werd opgestart door leerkracht Lievia Couvreur en haar man.

We leren onze jongeren om een eigen oordeel te vormen en keuzes te maken die bij hen passen. We kijken kritisch naar wat rondom ons gebeurt. Leerlingen leren ook sociale vaardigheden doorheen de jaren: alles om hun mannetje te leren staan in de wereld.

Met projecten en uitwisselingsprogramma's blijven we niet bij 'lesgeven uit het boekje', maar proberen we het blikveld van onze leerlingen zo ruim mogelijk open te trekken. We willen van onze leerlingen echte wereldburgers maken die met een open kritische blik naar de wereld kijken.

We helpen jouw talent te ontwikkelen!

Wij voeren een open inschrijvingspolitiek en trekken die lijn ook consequent door. Leerlingen met een fysische handicap of een medisch probleem, leerlingen van diverse achtergrond met een taalachterstand krijgen extra aandacht.

 

Tijdens de vele middagactiviteiten kunnen leerlingen ook hun creatieve, artistieke of sportieve aanleg ontplooien. Op toonmomenten geven wij hen de kans hun talenten te tonen aan een publiek van medeleerlingen, leerkrachten en ouders. Nieuwe ideeën komen vaak vanuit de leerlingen zelf. Zo werd er in de voorbije jaren een groep tumbling opgericht, maar ook een dansgroep zag het levenslicht. Initiatief vanuit de leerlingen wordt aangemoedigd en ondersteund door leerkrachten en opvoeders. We helpen onze leerlingen graag om hun talenten in de kijker te zetten en verder te ontplooien.

 

We geven de leerlingen ook kansen als ze de school verlaten om hogere studies aan te vatten. Het studiepeil ligt hoog, en de slaagkansen van onze oud-leerlingen liggen ver boven het gemiddelde nationale niveau.

MUZIEK2.jpg
SPORT.jpg